img

Privacyverklaring Huize Winterdijk   

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Het wettelijk kader
 

De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, thuisadres en een nummer van een identiteitskaart.

Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw BSN-nummer en gezondheids- of medische gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
Huize Winterdijk verzamelt verschillende gegevens van natuurlijke personen. We verzamelen persoonsgegevens van bewoners/cliënten, medewerkers en vrijwilligers. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst in onze rol als werkgever en in het zorgverleningsproces aan onze bewoners/cliënten.  

 
Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig? 
Huize Winterdijk heeft persoonsgegevens nodig om het werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken na te kunnen komen. We gebruiken deze gegevens voor:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten (zorg)overeenkomst(en)
 • Het voeren van de administratie en andere interne beheersactiviteiten
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen
 • Het afhandelen van uw aanvraag om informatie
 • Met u in contact treden en reageren op door u gestelde vragen
 • U informeren over nieuwe producten en/of diensten van Huize Winterdijk
 • Het doen van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en communicatieactiviteiten
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Huize Winterdijk
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
 • Het behandelen van klachten en geschillen
 • Het doen uitvoeren van accountantscontroles e.d.

Als u een overeenkomst wilt met Huize Winterdijk, maar bepaalde persoonsgegevens niet aan Huize Winterdijk wenst te- of kunt verstrekken, dan kan een gevolg zijn dat werkzaamheden niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd en of Huize Winterdijk niet aan wettelijke verplichtingen kan voldoen. Huize Winterdijk behoudt zich dan het recht voor om geen overeenkomst aan te gaan.

Wat zijn de grondslagen voor gegevensverwerking?
Het verwerken van uw persoonsgegevens door Huize Winterdijk is gebaseerd op:

 • De door u gegeven toestemming
  Het komt voor dat wij voor een specifiek doel uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden.
 • (de intentie tot) Het aangaan en de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het beschermen van de vitale belangen van uzelf of anderen
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van het openbaar gezag
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Huize Winterdijk of van een derde.

Wat is het gerechtvaardigd belang?

Het gerechtvaardigd belang van Huize Winterdijk is gelegen in:

 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren
 • Uitvoering geven aan het personeelsbeleid
 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Huize Winterdijk
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur (bijv gastenwifi, login

internetverkeer medewerkers)

 • Fraudepreventie
 • Wetenschappelijk onderzoek

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Huize Winterdijk maakt momenteel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Mocht daar in de toekomst gebruik van worden gemaakt dan zal dit opnieuw worden beoordeeld.

 

Wie is de functionaris van gegevensbescherming? 
Huize Winterdijk heeft een functionaris gegevensbescherming t.w. mevrouw J. de Jong. Zij is te bereiken via het e-mailadres: ja.dejong@huizewinterdijk.nl

 

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens? 
Huize Winterdijk koppelt persoonsgegevens aan een unieke code, zoals het bewoners/cliënten- en personeelsnummer om communicatie mogelijk te maken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van bewoners/cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere relaties.

Geheimhouding 
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens 
Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. 

 

Bewaartermijnen 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

 

Beveiliging 
Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Gegevens delen met andere organisaties 
Huize Winterdijk gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons of u werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken. Een voorbeeld hiervan is de leverancier van ons elektronische cliëntendossier. Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, moet deze partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarom ze deze gegevens ontvangen, mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan. 

Soms is het nodig om persoonsgegevens over en weer te delen met andere instanties (bijvoorbeeld CAK, zorgkantoor en zorgverzekeraars). In die gevallen moet een convenant getekend zijn waarin staat voor welk doel welke persoonsgegevens gedeeld worden en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. 

Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht? 
Huize Winterdijk heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u? 
Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage 
Verzoeken tot inzage kunnen via email, de website of schriftelijk worden ingediend bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens. 

De navolgende gegevens worden niet door Huize Winterdijk overlegd:

 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik (w.o. e-mailberichten);
 • Persoonsgegevens van derden, ook als deze in het eigen dossier zijn benoemd.
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door langs te komen en een ID-kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Het recht van rectificatie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.

Het recht van verwijdering 
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst en andere wettelijke bepalingen.

Het recht van verzet 
In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. 
Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Huize Winterdijk. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. Huize Winterdijk is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door Huize Winterdijk wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit 
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Het recht van bezwaar 
Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Automatische besluitvorming, profilering
Huize Winterdijk maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele beslissingen en profilering die rechtsgevolgen hebben of een andere aanzienlijke impact en belangen van betrokken personen zouden kunnen schaden.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens 
Wilt u de persoonsgegevens die Huize Winterdijk van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. 

Telefoonnummer: 0182 – 680000
E-mail: info@huizewinterdijk.nl 


Persoonsgegevens en digitale media
 

Met het gebruik maken van webformulieren van de website van Huize Winterdijk, zoals het contact- of sollicitatieformulier, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. 

 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

 • Deze privacyverklaring geldt voor mensen waar Huize Winterdijk zorg en/of diensten aan levert, in dienst zijn van Huize Winterdijk of op een andere manier klant of medewerker zijn van Huize Winterdijk.
 • De website van Huize Winterdijk verwijst soms met een ‘link’ naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gaat om de volgende toepassingen:

Website Huize Winterdijk

De Huize Winterdijk website plaatst drie cookies waarvan twee analytische cookies. Deze zijn  bedoeld om inzicht te krijgen in het functioneren van de website en om bezoekersstatistieken bij te houden. De derde cookie is een functionele cookie.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Huize Winterdijk kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken.
U blijft dan op de hoogte van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2023.  

Zorg Advies?