img

In- en exclusie criteria

De zorgverlening bij Huize Winterdijk is gebaseerd op de wensen en behoeften van de cliënt. Tevens is Huize Winterdijk verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit van zorg en het bieden van veiligheid voor haar cliënten en medewerkers. Naast wat Huize Winterdijk belangrijk vindt in haar zorg- en dienstverlening gelden er wettelijke criteria van de Wet Langdurige Zorg, die worden getoetst wanneer er een indicatie is voor blijvend behoefte aan permanent toezicht of aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid. 

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Huize Winterdijk van oordeel is dat het starten of voortzetten van de zorg niet (langer) verantwoord is. Het weigeren of eenzijdig beëindigen van zorg kan alleen op grond van zwaarwegende redenen. In dit document worden die criteria verwoord. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de beëindiging van zorg dan is er altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling.
 

Inclusiecriteria

Huize Winterdijk is een identiteitsgebonden woon- en zorgvoorziening.

Wij bieden:

 1. Wijkverpleging in de appartementen; bekostigd  door de Zorgverzekeringswet of vanuit de Wet Langdurige Zorg vertaald naar Modulair Pakket Thuis, Volledig Pakket Thuis of Persoonsgebonden budget.
 2. Dagopvang; bekostigd vanuit Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg of zelf betalen.
 3. Individuele begeleiding; bekostigd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning , Wet Langdurige Zorg of zelf betalen.
 4. Huishoudelijke verzorging; bekostigd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vertaald naar Persoonsgebonden budget, Wet Langdurige Zorg of zelf betalen.
 5. Zorgkamers voor tijdelijke opname; bekostigd via een Eerstelijnsverblijfsindicatie vanuit de Zorgverzekeringswet, Respijtzorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Overbruggingszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. Dit is dan een Zorgzwaartepakket (ZZP)-4 of ZZP-6 voor somatische cliënten.
 6. 24-uurs zorg op Kleinschalig Wonen voor ZZP-5 en ZZP-6. Opname van een cliënt met ZZP-7 en ZZP-8 gaat in overleg. Op de woongroepen van afdeling ‘het Baken’, bieden wij zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg zonder behandeling. De medische regie ligt bij de huisarts. In overleg is het mogelijk om per cliënt de medische zorg te declareren bij het zorgkantoor. De Specialist Ouderengeneeskunde is de eindverantwoordelijke voor de medische zorg.

Overige diensten

 1. Service aan huis: maaltijdservice, personenalarmering, linnenpakket en administratieve service.
 2. Aanwezig naar behoefte/wens fysiotherapie, ergotherapie pedicure, kapper, winkel, bakker en groenteboer.


Scope

Dit protocol is van toepassing op zowel intramurale als extramurale cliënten. Dat wil zeggen voor cliënten, in de appartementen, die thuiszorg ontvangen en voor de woongroepen waar de cliënten 24-uurszorg ontvangen. Voordat de zorg en/of dienstverlening in samenwerking met de cliënt kan starten, brengen wij graag de volgende criteria onder de aandacht; de zogenoemde exclusiecriteria. 

Exclusiecriteria

De exclusiecriteria zijn er om samen met cliënt en mantelzorger te bepalen of iemand in aanmerking komt voor zorg- en dienstverlening van Huize Winterdijk.

a. De kwaliteit van zorg is in het geding.
b. De veiligheid van de cliënt, medewerkers of medecliënten is in het geding.
c. Cliënten met complexe problematiek als voorliggend probleem.
d. Client stemt niet in en handelt niet naar het identiteitsprotocol.
e. Geen geldig indicatiebesluit.
f. Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder.
g. Geen beschikking over een geldig identiteit (ID) document met Burger Service Nummer (BSN).

Toelichting van de exclusiecriteria

 A. De kwaliteit van zorg is in het geding.
In de bespreking voorafgaand aan het starten van de zorg en/of dienstverlening met de cliënt kan Huize Winterdijk aangeven zwaarwegende redenen te hebben op grond waarvan de zorg- en/of dienstverlening in redelijkheid niet van de organisatie kan worden gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld:

– op grond van eerdere ervaringen met de cliënt.
– De cliënt heeft een instellingsvreemde ZZP toegewezen gekregen en  Huize Winterdijk kan de vereiste kwaliteit van zorg die daarbij past niet leveren.
– Huize Winterdijk  heeft een cliënt toegewezen gekregen met uitzonderlijke complexe dubbeldiagnostiek waarvoor de vereiste kwaliteit van zorg niet geleverd kan worden.
– De indicatie die is afgegeven, strookt niet met de zorgvragen van de cliënt.

Mogelijkheden voor een herindicatie worden onderzocht voordat de zorg- en/of dienstverlening kan starten.  

B. De veiligheid van de cliënt, medewerkers of medecliënten is in het geding.
Huize Winterdijk als organisatie garandeert zowel de veiligheid van de individuele cliënt als van medecliënten, maar heeft ook als taak de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Voorkomende situaties kunnen zijn:

 • De lichamelijke belasting voor de zorgverlener is groter dan volgens de bestaande normen aanvaardbaar wordt geacht. Voorbeeld: De cliënt weigert het gebruik van hulpmiddelen zoals een hoog-laag bed, terwijl dit vanuit de Arbowetgeving wel nodig is.
 • Hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de zorgverlener Voorbeeld: de omgeving van cliënt is zo vervuild dat het voor de zorgverlener onmogelijk is haar taak uit te voeren.
 • Een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie.
 • Een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van de medecliënten en/of zorgverlener in gevaar is. Deze situatie kan ontstaan vanuit de cliënt, maar ook vanuit de handelwijze van familie of mantelzorger(s) van de cliënt. In de besluitvorming moet de afweging worden meegenomen of het gedrag van de cliënt niet (mede) wordt veroorzaakt door de aandoening van de cliënt.

C. Cliënten met complexe problematiek als voorliggend probleem.
Cliënten met complexe psychiatrische en/of complexe verslavingsproblematiek.

D. Geen geldig indicatiebesluit.
In de bespreking voorafgaand aan het starten van de zorg en/of dienstverlening wordt gekeken of er een geldig indicatiebesluit of een beschikking vanuit de WMO aanwezig is. Uiteraard is het mogelijk de zorg zelf te financieren.

E. Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder.
In de algemene voorwaarden van koepelorganisatie Actiz staan de rechten en plichten van zowel de cliënt, als de zorgaanbieder in het algemeen verwoord. Afspraken op maat staan in de leveringsovereenkomst. Zowel de cliënt als de zorgaanbieder fiatteert de vastgelegde afspraken.

F. Geen beschikking over een geldig ID document met BSN.
In de algemene voorwaarden staat dat elke cliënt zich legitimeert, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de zorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs. In een crisissituatie wordt eerst gehandeld en vervolgens overgegaan tot het vaststellen van de overeenkomst.

Toepassing van de exclusiecriteria voorafgaand of tijdens de zorg en/of dienstverlening

Bij de intake van aspirant-bewoners wordt gelet op de te verwachten zorgzwaarte. De zorgzwaarte moet inpasbaar zijn binnen het zorgaanbod en er moeten mogelijkheden zijn voor adequate en verantwoorde zorgverlening. Ook wordt beoordeeld of deelname aan de dagopvang nodig en mogelijk is.

Alle zorg – van lichte zorg tot terminale zorg – kan worden geleverd, met uitsluiting van continu infuusgebruik.

De zorg kan worden ondersteund door het gebruik van domotica. Domotica kan het gebruik van slimme matrassen zijn, maar ook Leefcirkels, videobewaking of een sensor. Domotica wordt altijd ingezet in overleg met én met schriftelijke toestemming van de bewoner en/of diens vertegenwoordiger. Op het Baken wordt de huisarts betrokken bij de besluitvorming hierover. Huize Winterdijk heeft beleid opgesteld met betrekking tot het toepassen van vrijheidsbeperking volgens de Wet Zorg en Dwang en over de duur van het gebruik en de tussentijdse toetsing. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden nooit onder dwang toegepast.

Als voorafgaand aan het starten van de zorg en/of dienstverlening één of meerdere exclusiecriteria worden geconstateerd dan wordt de dienstverlening aan betreffende cliënt niet gestart. Tijdens de dienstverlening kan Huize Winterdijk besluiten om te komen tot een eenzijdige beëindiging. Onder eenzijdige beëindiging van zorg wordt verstaan dat Huize Winterdijk besluit de inzet van zorg en/of diensten te stoppen, ondanks het voortbestaan van de zorgbehoefte, zoals vastgelegd in een indicatie, of op wens van de cliënt om zorg en/of dienstverlening te ontvangen. Verantwoordelijk voor het uiteindelijke besluit is voor verblijf zonder behandeling de huisarts in afstemming met de manager Zorg (intramurale zorg) en de bestuurder (extramurale zorg).

Overplaatsing binnen Huize Winterdijk van extramuraal naar de woongroepen

Uitgangspunt is dat de cliënt kan blijven wonen in het appartement of de woongroepen  waar hij/zij naar toe is verhuisd. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de huidige woonomgeving niet meer passend is.  De zorgbehoefte kan dusdanig toenemen dat de kwaliteit van de zorg niet meer gewaarborgd kan worden gedurende 24 uur. Na uitvoerig overleg, met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en het betrokken multidisciplinair team (huisarts, medewerkers uit de zorg, teamleider en zo nodig Manager Zorg of Manager Wonen) kan besloten worden dat de cliënt gaat verhuizen naar een locatie waar de nodige zorg wel geleverd kan worden en die het best past bij de wens van de cliënt.

Zorg Advies?