img


In- en exclusie criteria

Huize Winterdijk is een woon- en zorgvoorziening en biedt in een identiteitsgebonden woonomgeving persoonlijke zorg en dienstverlening aan ouderen. Wij voorzien in:

-Zorg voor onbepaalde tijd, van licht tot intensief
-Begeleiding
-Zorghotelservice
-Service aan huis (maaltijdservice, personenalarmering, administratieve service)
-Overige diensten: fysiotherapie, pedicure, kapper

Bij de intake van aspirant-bewoners wordt gelet op de te verwachten zorgzwaarte. De zorgzwaarte moet inpasbaar zijn binnen het zorgaanbod en de mogelijkheden voor adequate en verantwoorde zorgverlening. Ook wordt beoordeeld of deelname aan de dagopvang nodig en mogelijk is. Alle zorg – van lichte zorg tot terminale zorg – kan worden geleverd, met uitsluiting van continu infuusgebruik.

De zorg kan worden ondersteund door het gebruik van domotica. Deze wordt altijd ingezet in overleg met en met schriftelijke toestemming van de bewoner en/of diens vertegenwoordiger. Op het Baken wordt de huisarts betrokken bij de besluitvorming. Huize Winterdijk heeft beleid opgesteld m.b.t. het toepassen van vrijheidsbeperking, de duur van het gebruik en de tussentijdse toetsing. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden nooit onder dwang toegepast.

 

Inclusiecriteria

Somatische aandoening of beperking
Psychogeriatrische aandoening
Lichamelijke handicap
Zintuigelijke handicap of communicatieve stoornis
Psychosociale problemen

Per ziektebeeld:

Beroerte (CVA)
Chronische longaandoening
Dementie/Alzheimer
Korsakov (mits medisch-verpleegkundig en sociaal verantwoord)
Spierziekten
Hersenziekten (o.a. Parkinson)
Ziekten van het zenuwstelsel (o.a. Multiple Sclerose)
Reumatische aandoeningen
Slechthorendheid/doofheid
Slechtziendheid/blindheid
Palliatieve/terminale zorg
Huize Winterdijk is een instelling op christelijke grondslag. Er worden alleen bewoners toegelaten die instemmen met en handelen naar het identiteitsprotocol.

 

Exclusiecriteria

Het beleid van Huize Winterdijk is er op gericht dat cliënten in principe niet worden overgeplaatst naar een verpleeghuis. Van dit beleid wordt afgeweken wanneer verblijf in Huize Winterdijk medisch-verpleegkundig dan wel sociaal gezien niet meer verantwoord is. Dit kan het geval zijn wanneer:

Aan de cliënt geen adequate zorg meer kan worden geboden (bijvoorbeeld door zorgweigering).
De hygiënische omstandigheden van dien aard zijn dat zij ernstige gezondheidsrisico’s op kunnen leveren.
De veiligheid van de cliënt of zorgverlener niet (meer) kan worden gewaarborgd.
De cliënt een gevaar vormt voor overige cliënten.
De cliënt overmatig agressief gedrag vertoont jegens medewerkers of medecliënten.
De cliënt aanhoudend ernstige overlast bezorgt aan zijn directe omgeving.
Wanneer er sprake is van een van bovenvermelde situaties, zal op verzoek van de bestuurder en/of zorgmanager een multidisciplinair team worden samengesteld dat de situatie beoordeelt. De samenstelling van dit team is afhankelijk van de vraag die gesteld wordt en kan bestaan uit huisarts, zorgmanager en een afvaardiging van verschillende disciplines binnen Huize Winterdijk.

 

Procedure voor uitstroom

Indien door het multidisciplinair team de conclusie is getrokken dat er structureel sprake is van ernstig gevaar of onverantwoord risico en dat tot uitplaatsing moet worden overgegaan, dan bespreekt de bewonersconsulent en/of de zorgmanager de uitkomsten van het multidisciplinair overleg met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger.

In samenspraak met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger wordt gekeken naar de mogelijkheden voor plaatsing in verpleeghuis of anderszins. De zorgmanager of diens plaatsvervanger begeleidt de uitplaatsing en onderhoudt de contacten met familie en bij de uitplaatsing betrokken organisaties. Indien er sprake is van een acute crisissituatie zal in overleg met de contactpersoon direct handelend worden opgetreden.