img

Steunstichting 'Vrienden van Winterdijk'

De steunstichting (Steunstichting ‘Vrienden van Winterdijk’) is opgericht voor het genereren van een extra geldstroom en staat los van Huize Winterdijk.

Het bestuur wordt gevormd door: De heer A. Krijgsman (voorzitter) de heer L. Bakker (waarnemend voorzitter), de heer W.B. Eijkelboom (penningmeester), de heer J. Roos (waarnemend penningmeester) en de heer P. de Wit (contactpersoon voor de winkel)

De steunstichting exploiteert onder meer de (vrijwilligers)winkel in Huize Winterdijk en regelt de jaarlijkse verkoping. Dit biedt volop gelegenheid tot contacten met de achterban (gereformeerde gezindte).

Openingstijden Winkel
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 12.00 uur

Woensdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur
Zaterdag van 9.30 – 12.30 uur

Doelstellingen
In de notariële akte van oprichting van Steun Stichting Vrienden van Winterdijk (d.d. 13 juli 1994) is in artikel 2 het doel van de steunstichting vermeld. Het doel luidt als volgt:

 1. De stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen en besteding van middelen ten behoeve van steunverlening van bejaarden in Huize Winterdijk te Gouda met name voor doeleinden welke niet uit de normale exploitatie kunnen worden bekostigd en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van fonds wervende activiteiten en voorts al hetgeen het bestuur dienstbaar acht aan haar doel.

Bestuur

Contactgegevens

Bestedingsdoelen

De besteding van middelen ten behoeve van steunverlening van bejaarden in Huize Winterdijk te Gouda is nader geconcretiseerd in onderstaande bestedingsdoelen:

 • De bekostiging van de pastorale medewerkers van Huize Winterdijk;
 • De bekostiging van de tweede nachtverzorgende;
 • Activiteitenbijeenkomsten en bijeenkomsten die het welzijn van de bewoners en externe deelnemers bevorderen;
 • De bekostiging van het jaarlijkse bewonersuitje;
 • De bekostiging van het gratis beschikbaar stellen van koffie in de zaal van Huize Winterdijk;
 • Financiële ondersteuning van gemoedsbezwaarden die de financiële verplichtingen voor het verblijf in Huize Winterdijk niet kunnen betalen (reductiefonds);
 • De bekostiging van uitgaven die noodzakelijk zijn om de vrijwilligersorganisatie in stand te houden.

De financiële vertaling van het doel en de daarbij behorende bestedingsdoelen van de steunstichting worden jaarlijks opgesteld aan de hand van een jaarverslag.

Activiteiten

Om haar doelstellingen te behalen organiseert Steun Stichting Vrienden van Winterdijk diverse fonds wervende activiteiten. De steunstichting verricht de volgende activiteiten:

 • Het door vrijwilligers exploiteren van een winkel in Huize Winterdijk;
 • Het organiseren van een voorjaarsverkoping op de zaterdag voor Moederdag;
 • Het organiseren van een najaarsverkoping op de laatste zaterdag in september;
 • Drie keer per jaar wordt “De Winterdijker” uitgegeven met informatie over Huize Winterdijk. Dit magazine wordt verspreid onder alle medewerkers, bewoners, vrijwilligers en abonnee-leden van de Wachter Sions en kan desgewenst door iedereen worden aangevraagd via receptie@huizewinterdijk.nl
 • Spontaan ontvangen van giften en collecten;
 • Overige fonds wervende activiteiten

Om deze activiteiten uit te voeren maakt de steunstichting gebruik van vele vrijwilligers. Deze vrijwilligersorganisatie wordt door de steunstichting aangestuurd. De vrijwilligers zijn van groot belang voor de steunstichting waardoor de steunstichting actief bezig is met:

 • Het werven van nieuwe vrijwilligers; en
 • Het waarderen en waardering uitspreken over de vrijwilligers.

Het verslag van de activiteiten, zoals de verkopingen, zijn terug te lezen in de Winterdijker.

Bestuurdersbeloningen

Conform artikel 4 van de notariële akte van oprichting van Steun Stichting Vrienden van Winterdijk geniet het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Meer informatie?

Bekijk ook de onderstaande documenten

Zorg Advies?