img


Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Huize Winterdijk, gevestigd aan de Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41172086.

 

Verwerking van persoonsgegevens door Huize Winterdijk

Voor Huize Winterdijk is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Huize Winterdijk respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Huize Winterdijk streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener.

 

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Huize Winterdijk verwerkt voor de volgende doeleinden:
Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder
begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van Huize Winterdijk;
De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Huize Winterdijk;
Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.
Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
Het op u verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van
de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)
De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg)
De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Huize Winterdijk of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)
Uitleg gerechtvaardigde belangen
Voor de hiervoor benoemde doeleinden beroept Huize Winterdijk zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang.

Het gerechtvaardigd belang van Huize Winterdijk is in die gevallen in het volgende gelegen

(direct) marketingdoeleinden;
Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Huize Winterdijk;
Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur (bijv gastenwifi, login
internetverkeer medewerkers);
Fraudepreventie;
Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
Wetenschappelijk of historisch onderzoek;
Uitvoering geven aan het personeelsbeleid.

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Huize Winterdijk niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor
de hiervoor beschreven doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Huize Winterdijk maakt momenteel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Mocht daar in de toekomst gebruik van worden gemaakt dan zal dit opnieuw worden beoordeeld.

Bewaartermijn

Huize Winterdijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Huize Winterdijk zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Huize Winterdijk toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Huize Winterdijk verlangt dezelfde technische en organisatorische
maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

 

Inzagerecht

U heeft het recht de door Huize Winterdijk verwerkte persoonsgegevens in te zien.

 

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren activiteiten van Huize Winterdijk en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketingdoeleinden worden gebruikt.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Huize Winterdijk verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

 

Intrekken van toestemming

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de  verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

 

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt, de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling vernietigd.

 

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Huize Winterdijk heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Huize Winterdijk over de  privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van Huize Winterdijk. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacy statement.

 

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Huize Winterdijk. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Huize Winterdijk. Huize Winterdijk kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met de FG opnemen via het mailadres: gegevensbescherming@huizewinterdijk.nl.

Zorg Advies?